CRS | مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یک شرکت از مفاهیم "اخلاق کسب و کار" است که به نقش شرکت درجامعه می‌پردازد.

مسئولیت اجتماعی یک شرکت از مفاهیم "اخلاق کسب و کار" است که به نقش شرکت درجامعه می‌پردازد.مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد و عبارتست از فعالیت‌هایی  که پیش برنده ی سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع شرکت است.

"جیوه " نیز در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود طرح هایی را در راس برنامه های این حوزه لحاظ کرده است و به عنوان  آغاز درصدی از عواید حاصل از فروش آثار و محصولات خود را به فعالیت های خیریه از جمله حمایت از کودکان مناطق محروم کشور اختصاص داده است.